Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego OBORA SZTUKI Edyta Maślanka
§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
1. Sklep internetowy Obora Sztuki dostępny pod adresem internetowym www.oborasztuki.pl prowadzony jest przez Obora Sztuki Edyta Maślanka  wpisaną/wpisanego
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki, nr REGON 366829002, nr NIP:7431781081 z siedzibą: ul. Spółdzielcza 2a/32, 11-001 Dywity.
Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§2 DEFINICJE
2.1. Konsument– Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Obora Sztuki Edyta Maślanka czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
2.2. Przedsiębiorca – Obora Sztuki Edyta Maślanka, z siedzibą: ul. Spółdzielcza 2a/32, 11-001 Dywity wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 366829002  nr NIP 7431781081
2.3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
2.4. Cena – rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną w widocznym miejscu przy każdym Towarze w Sklepie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta.
2.5. Dzień roboczy – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.6. Towar – produkty sprzedawane Klientom przez Prowadzącą Sklep za pośrednictwem Sklepu.
2.7. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, specyfikację i liczbę Towaru.
§ 3 KONTAKT
3.1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Spółdzielcza 2a/32, 11-001 Dywity
3.2. Adres poczty elektronicznej: edyta@oborasztuki.pl
3.3. Numer telefonu: 607 899 875
Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.
§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
4.1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
4.2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY:
5.1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 3 dni roboczych.
5.2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelewem na numer konta bankowego: 16 1090 2590 0000 0001 3426 1483. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie.
5.3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
5.4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5.5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6.1 .Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
6.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł.w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
6.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
6.4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
6.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
6.6. Skutki odstąpienia od umowy:
6.6.1 w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (
z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
6.6.2. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
6.6.3 Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
6.6.4. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
6.6.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
6.6.6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6.7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w
opisie rzeczy w Sklepie.
§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA
7.1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
7.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
7.3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
7.4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
7.5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
7.6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
7.7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
8.1.Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
8.1.1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
8.1.2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej
§ 9 DANE OSOBOWE
9.1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne
dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
9.2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
9.3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej
akceptacji regulaminu.